fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Real international + s.r.o.

Spoločnosť so sídlom Palárikova 2, 811 05 Bratislava, identifikačné číslo organizácie: 46 200 355, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76998/B.

Článok I

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom služieb – spoločnosťou Real international + s.r.o. (ďalej len Poskytovateľ) a príjemcom služieb — objednávateľom (ďalej len Objednávateľ) pri objednaní služby prostredníctvom internetového portálu www.real-sloivakia.com a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb, uzatvorenej medzi Poskatovateľom a Objednávateľom prostredníctvom elektronického formulára na horeuvedenej internetovej stránke (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“). Poskytovateľom je spoločnosť Real international + s.r.o. so sídlom Palárikova 2, 811 05 Bratislava, identifikačné číslo organizácie: 46 200 355, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76998/B (ďalej len „poskytovateľ“). Objednávateľom služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca služieb, ktorá si elektronicky objedná služby prostredníctvom internetového portálu www.real-sloivakia.com.

2. Službami sú všetky produkty uvedené na internetovom portáli www.real-sloivakia.com (ďalej len „internetový portál“), ktorého je Poskytovateľ prevádzkovateľom.

3. Zmluva o poskytnutí služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služieb a bola uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súlade s týmito VOP (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“).

Článok II

Rozsah poskytovaných služieb

Poskytovateľ poskytuje nasledovné služby:

  •   rozsah jednotlivých služieb, ktorý Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa, je stanovený zmluvou o poskytovaní služieb. Všetky poskytované služby, vrátane konzultačných a poradenských služieb, nie sú právnym poradenstvom.
  •   poskytovanie služieb registračného sídla. Virtuálnej kancelárie.

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká momentom odoslania elektronického formulára objednávky Objednávateľom prostredníctvom internetového portálu použitím príslušného pokynu “odoslať objednávku”. Podmienkou na platnú elektronickú objednávku je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov v objednávke, a úhrada príslušnej ceny za službu. V prípade, ak neboli všetky údaje uvedené Objednávateľom riadne a úplne, je Poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, ak ju potvrdí.

2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú tieto VOP v znení platnom v čase odoslania objednávky.

3. Potvrdenie objednávky Poskytovateľom sa rozumie odoslanie akceptačného e-mailu a zálohovej faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa, uvedenú v elektronickej objednávke najneskôr do nasledujúceho dňa od jej doručenia.

4. Objednávateľ je povinný skontrolovať obsah akceptačného e-mailu a zálohovej faktúry. V prípade zistenia nesúladu s tým, čo si Objednávateľ objednal alebo chcel objednať, je tento povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť dodávateľa e-mailovou správou, zaslanou na e-mailovú adresu real@real-slovakia.com.

5. Podstatné náležitosti elektronickej objednávky sú:

  • v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, oprávnená osoba na zastupovanie,
  • v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, bydlisko a vždy aj telefonický kontakt a e-mailová adresa
  • druh požadovanej služby, cena.

Článok IV

Zmena zmluvy

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

Článok V

Zrušenie zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu za nasledovných podmienok:

  • kedykoľvek po jej vzniku a pred tým ako Poskytovateľ zaplatil správne poplatky, a to zaplatením zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny služ
  • kedykoľvek po jej vzniku a po tom Poskytovateľ zaplatil správne poplatky, zaplatením zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny služby a zaplatením všetkých správnych poplatkov, ktoré v súvislosti s touto zmluvou Poskytovateľ preukazateľne zaplatil príslušným štátnym orgánom.

2. Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu formou e-mailu alebo písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.

3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu alebo nepotvrdiť objednávku: 

  • v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,
  • v prípade, ak sa ukáže, že Objednávateľ predložil nepravdivé údaje alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby,
  • ak Objednávateľ neposkytuje potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi.

4. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku formou e-mailu alebo písomne.

5. V prípade zrušenia zmluvy zo strany Objednávateľa je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu zaplatených správnych poplatkov a zmluvnej pokuty, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal, v lehote do 10 pracovných dní od zrušenia zmluvy.

6. V prípade zrušenia zmluvy zo strany Poskytovateľa je tento povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu zaplatených správnych poplatkov, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal, v lehote do 10 pracovných dní od zrušenia zmluvy.

Článok VI.

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

1. Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli a doručenými e-mailom o Poskytovateľa.

2. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Objednávateľom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. E-mailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.

3. Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby.

4. Poskytovateľ, po skončení procesu dodania služby, bezodkladne zašle Objednávateľovi kompletnú písomnú dokumentáciu (originály). Dokumentáciu Poskytovateľ doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty, ak sa s Objednávateľom nedohodol inak. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v objednávke záväznú adresu, na ktorú mu bude zásielka zaslaná .

5. Pokiaľ sa zásielku nepodarí Objednávateľovi doručiť, uloží ju Poskytovateľ u seba a upovedomí o tom Objednávateľa e-mailom. Týmto sa považuje povinnosť Poskytovateľa doručiť dokumentáciu Objednávateľovi za splnenú.

6. Objednávateľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť všetkých údajov a informácií zaslaných prostredníctvom internetového portálu alebo inak poskytnutých Poskytovateľovi.

7. Objednávateľ v celom rozsahu zodpovedá za skutočnosť, že podpisy na dokumentácii, ktorú obdržal od Poskytovateľa a nevyžadujú osvedčený podpis, sú skutočne podpísané dotknutou osobou.

Článok VII.

Čas dodania služby

1. Pri každej službe je uvedená predpokladaná lehota dodania, ktorá je vo všeobecnosti 15 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovom portáli uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia platných a podpísaných dokumentov (listín), ktoré sú potrebné pre poskytnutie služby, zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi.

2. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

Článok VIII

Zodpovednosť

1. Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu Objednávateľa o právne poradenstvo, Poskytovateľ odporučí Objednávateľovi spolupracujúce advokátske kancelárie notárov.

2. Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetového portálu. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom.

3. Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby Poskytovateľ ani iná osoba nie je oprávnená tieto ďalej poskytovať tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito VOP.

4. Objednávateľ berie na vedomie, že služby Poskytovateľa sú vykonávané hlavne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v dôsledku použitia technického vybavenia Poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu.

6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov internetového portálu.

Článok IX.

Reklamácie

1. Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa e-mailom na vady poskytovanej služby bezodkladne po tom, čo tieto zistí.

2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže Poskytovateľovi podať e-mailom alebo poštou na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8:00 hod do 16:00 hod. a spravidla do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

Článok X.

Cena a platobné podmienky

1. Ceny za služby sú stanovené v zmysle platného cenníka, ktorý je uvedený na portáli v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny. K cenám nie je učtovaná DPH, nakoľko Poskytovateľ nie je platcom DPH.


2. Ceny jednotlivých služieb ponúkaných prostredníctvom internetového portalu sú vždy uvedené aj vedľa vybranej sluzby.


3. Poskytovateľ si vyhradzuje pra vo jednostranne upraviť zmluvy (zvýšiť/znížiť) ceny služieb, s tym, ze nove ceny su platne dn om ichejneniauver na internetovom portáli. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na sluz by uz objednane
 .

4. Cena služby sa uhrádza vopred hotovostne alebo bezhotovostne, na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry, zaslanej Objedna vateľovi na -emailovú adresu uvedenú v objednávke.


5. Po dodaní služby Poskytovateľ zašle Objednavateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zučtuje zalohovú patbu objednavateľa
.

6. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa.

Článok XI.

Komunikácia

1. Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne Poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Objednávateľ povinný oznámiť ich Poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.

2. Informácia alebo listina doručovaná e-mailom sa považuje za doručenú dňom jej doručenia do e-mailovej schránky dotknutej osoby.

Článok XII.

Osobné údaje

1. Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb, poskytnuté objednávateľom v rozsahu, ktorý je potrebný na riadne poskytnutie objednaných služieb.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov Objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Poskytovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.

3. Objednávateľ a ďalšie dotknuté osoby (podľa rozsahu poskytovaných služieb), v súlade s ustanoveniami zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu, v akom sú potrebné na účel poskytnutia objednaných služieb.

4. Objednávateľ a ďalšie dotknuté osoby berú na vedomie a bez výhrad súhlasia, že informácie, ktoré poskytli Poskytovateľovi, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov.

5. Objednávateľ a ďalšie dotknuté osoby poskytli svoje osobné údaje dobrovoľne. Súhlas je daný na dobu určitú a to 5 rokov od dňa doručenia údajov Poskytovateľovi. Tento súhlas je možné zo strany Objednávateľa a ďalších dotknutých osôb kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí obdobia 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

2. Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto VOP, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.

3. Objednávateľ a/alebo návštevník internetového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP.

5. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovom portáli a v celom rozsahu nahrádzajú pôvodné VOP.

V Bratislave, dňa 01.01.2014                                                       Vladyslav Varenyk- konateľ